National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 2)

Học bổng Archives - Trang 2 trên 6 - APUS Việt Nam

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 2)

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 2) Trong phần 2, tư vấn APUS sẽ đề cập đến sự khác nhau giữa hai nhóm trường ở một số khía cạnh khác. NHÂN TỐ KHÁC Vị trí NU: có vị trị tùy vùng. Có vùng thì nằm ở ngay trung tâm thành

Read More...

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 1)

National Universities? Liberal Arts Colleges? Và các loại trường khác… (Phần 1) Nước Mỹ vẫn nổi tiếng là một quốc gia có nền học thuật phức tạp trong đó phụ huynh và học sinh thường gặp nhiều rắc rối khi phải chọn giữa các loại trường của Mỹ mà trong đó tiêu biểu là hai

Read More...

Hướng dẫn Chủ đề Common App #5 (2019-2020)

Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others. Viết về một thành công, một sự kiện, hay một nhận thức mới đã khởi đầu cho một giai đoạn trưởng thành và thấu hiểu mới của bạn về bản thân hay về những

Read More...