Tỉ lệ được nhận từ waitlist của một số trường Mỹ (2016-2017)

Tháng Tư 7, 2018 - APUS Việt Nam