5 nguyên tắc “vàng” cho một bài luận nặng ký!

Tháng Chín 29, 2017 - APUS Việt Nam

Thư giới thiệu Đại học Mỹ và một số lưu ý

Hội đồng tuyển sinh dùng thư giới thiệu vừa để kiểm tra thông tin bạn đưa ra trong hồ sơ, vừa để tìm thêm thông tin về bạn. Thư giới thiệu có thể làm tăng khả năng được nhận của bạn nếu thư giới thiệu đem lại những thông tin thể hiện được giá trị

Read More...